Darovanie 2%

Do 15. januára 2022 Notárska komora SR zverejní zoznam prijímateľov 2% z dane. V tomto zozname sa nachádzajú všetky organizácie, ktoré splnili podmienky a zaradili sa tak medzi oprávnené organizácie uchádzajúce sa o 2% z dane fyzických a právnických osôb.

Do 15. februára 2022 potrebujú všetci zamestnanci-fyzické osoby požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2% (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Poukázanie 2 % z dane z príjmu umožňuje darcom poskytnúť jedenkrát do roka finančný dar nášmu občianskemu združeniu a to bez vynaloženia vlastných finančných prostriedkov. Darcom môže byť každá fyzická a právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike.

Som zamestnanec – Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

Pred tým než vypíšete potrebné tlačivo na darovanie 2%, spočítajte si svoje dobrovoľnícke hodiny odrobené v minulom roku. Ak ste boli dobrovoľníkom viac ako 40 hodín, môžete venovať nie 2% ale 3%. Darca poukáže 2 % zo zaplatenej dane z príjmu na podporu našej neziskovej organizácie. Vyplnením príslušných údajov v daňovom tlačive tak rozhodne o priamom využití tejto finančnej čiastky (inak určenej do príjmov štátneho rozpočtu) na verejnoprospešné aktivity, ktoré sú jej blízke. Po zaplatení dane prevedie daňový úrad príslušnú čiastku na účet našej organizácie.
 • Požiadajte do 15. 2. 2022 – Termín, do ktorého požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Potvrdenie o zaplatení dane – Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane 

 • Vypočítajte – z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – ak ste zamestnancom, vzorec na výpočet 2 % je ( Výška dane / 100 ) x 2
 • Vyhlásenie – do elektronického vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb doplňte vaše osobné údaje, výšku dane a vypočítanú výšku sumy, ktorú organizácii darujete. Tlačivo si vytlačte.
 • Doručte tlačivá na daňový úrad

 • Ďakujeme.

Som fyzická osoba – Podávam si daňové priznanie sám,  SZČO – živnostník

 • Po ukončení účtovného obdobia 2021 vykonajte účtovnú uzávierku.
 • Z účtovnej uzávierky si vypočítajte: 2% z Vašej zaplatenej dane – ak ste SZČO, vzorec na výpočet 2 % je ( Výška dane / 100 ) x 2

  • Kolónky pre poukázanie 2% (3%) v prípade daňového priznania typu A nájdete v VIII. oddiely
  • Kolónky pre poukázanie 2% (3%) v prípade daňového priznania typu B nájdete v XII. oddiely.
  • Podajte daňové priznanie

  • ĎAKUJEME
  • Doplňte do daňového priznania : v daňom priznaní pre fyzické osoby sú kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa

Som právnická osoba – patrím medzi s.r.o. , nadáciu, mesto, obec, a.s., alebo štátnu organizáciu

 • Po ukončení účtovného obdobia 2021 vykonajte účtovnú uzávierku.
 • Z účtovnej uzávierky si vypočítajte 1% ( 2%) z dane s príjmov právnickej osoby:
  • Ak právnicka osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať 1% z dane
  • Ak právnická osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane, môže poukázať až 2% z dane
 • V daňom priznaní pre právnické osoby sú kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov

Dokedy podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2%?

31.03.2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.04.2022 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

POZOR! Tieto formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska a NIE vybranej organizácii, ktorej chcete 2% darovať.

Podporte to, čo dáva zmysel. Vaše 2% dokážeme premeniť na ľahší život. Vymeňte vaše 2% za zážitok tých, ktorý ho naozaj potrebujú. S vašou troškou pomoci dokážeme robiť veľké veci.

Naše údaje potrebné na vyplnenie formulárov:
Názov organizácie: Športový klub BCF DUKLA BB
Sídlo: Stavebná 1/F, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: občianske združenie
IČO: 51 134 161
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK10 0900 0000 0051 6493 6721