1. ročník

Charakter a cieľ podujatia:   

Ide sa o prezenčné podujatie športového charakteru, spojeného s vyjadrením vzťahu každého účastníka k Mestu Banská Bystrica. Má však zároveň a hlavne, i charitatívny charakter, v ktorom sa každý účastník bude podieľať na finančnej zbierke pre zdravotne znevýhodnené deti. Hoci sa jedná o športové, v prvom rade chodecké podujatie, tí účastníci, ktorým viac vyhovuje beh, môžu danú trasu i bežať! Podujatie však nemožno považovať za súťažný pretek, ale iba za spoločný pochod – beh, nesúci v sebe odkaz v transformácii výdaja dobrej energie, smerujúcej v tom ktorom ročníku podujatia k vybraným, zdravotne znevýhodneným. Kým výťažok z „nultého“ ročníka putoval pre OZ Svetielko Nádeje, ten z tohtoročného, 1. ročníka, bude venovaný trom malým – veľkým bojovníkom: Matúškovi, Tobiaskovi a Kubkovi! Cieľom je pešo – zrýchleným krokom, obísť Banskú Bystricu v jej užšom intraviláne a pokúsiť sa v časovom limite do 8 hodín, prejsť celkom 38,8 km. Štart i cieľ bude na rozdiel od „nultého“ ročníka pod Pamätníkom SNP. Okruh zahŕňa okrem starého mesta aj jeho najväčšie sídliskové časti, ako Kráľovu, Radvaň, Podlavice, Fončordu, Sásovú – Rudlovú, Majer a Uhlisko. Deti si budú môcť prejsť detské trasy 400m, alebo 800m v parku. Účasť na podujatí je na zvážení každého jednotlivca. Je dobrovoľná, z vlastného rozhodnutia a na vlastné zdravotné, či iné riziko. Celé podujatie však v sebe nesie aj akýsi patriotický kontext, v zmysle: Cez srdce Slovenska, k srdcu človeka!